Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Čo je na Zemplíne najkrajšie?

Celkom hlasov:
39
Hlasovanie začalo:
23. 3. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Nedoplatky na daniach a poplatkoch

Nedoplatky

Dôležité telefónne čísla

l

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Stránka

Archív

Voľby do NR SR 2016-Vymenovanie zapisovateľa okr.voleb.komisie

Voľby do NR SR 2016-Vymenovanie zapisovateľa okr.voleb.komisie

4. 12. 2015 Zobraziť viac

Voľby do NR SR - Určenie osoby zodpovednej za org.tech.prípravu volieb

Voľby do NR SR - Určenie osoby zodpovednej za org.tech.prípravu volieb

4. 12. 2015 Zobraziť viac

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby "I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti" "Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, Košice" - oprava chyby v písaní

3. 11. 2015 Zobraziť viac

Oznam

Oznamujeme občanom, že náhradný vývoz papiera sa uskutoční dňa 29.10.2015, t.j. vo štvrtok.

23. 10. 2015

Zvoz elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že sa v obci uskutoční zvoz elektroodpadu, dňa 23.10.2015 o 9:30 hod.

20. 10. 2015 Zobraziť viac

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.09.2015

22. 9. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania

17. 9. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia

16. 9. 2015 Zobraziť viac

Pozvánka na slávnosť výročia obce 770 rokov

Pozvánka na slávnosť výročia obce 770 rokov

17. 8. 2015 Zobraziť viac

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dvorianky

Vyhlásenie „VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DVORIANKY“.

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Obec Dvorianky

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DVORIANKY“

 

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/VII/2015 zo dňa 31. 07. 2015.

 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na čiastočný úväzok – 8 hodín mesačne .

 

S podmienkami výberového konania sa môžete oboznámiť v prílohe.

 

 

Andrej Marcin

starosta obce

 

 

 

 

 

 

OBEC DVORIANKY

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DVORIANKY

 

V súlade s § 18a ods. 2/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v

zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach č. 29/VII/2015 zo dňa 31. 07. 2015.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvorianky zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 09. 09. 2015 do 18.00 hod. na Obecnom úrade, Lipová 79/1, Dvorianky, PSČ 076 62 v uzavretej obálke, označenej

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ , „NEOTVÁRAŤ!“

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 09. 2015 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Dvoriankach.

Požiadavky:

− ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

− súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

− úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

− profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

− výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

− znalosť základných noriem samosprávy

− účasť na výberovom konaní dňa 25. 09. 2015 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Dvoriankach.

Všeobecné podmienky:

− úväzok hlavného kontrolóra bude 8 hodín mesačne

− hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť

zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti 2x ročne

− funkcia hlavného kontrolóra nie je zlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného

zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

− vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

− nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných

právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

− účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

− príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

− správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov

a dotácií

− hospodárenie s finančnými prostriedkami

− plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce

− dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

− tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

− opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce. Vypracúva odborné stanoviská:

− k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

− možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

− výsledky kontroly s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému

zastupiteľstvu

− zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

 

Zverejnené na:

www.obecdvorianky.sk

vývesnej tabuli obce

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad Dvorianky, č.t. 056/6797120


3. 8. 2015 Zobraziť menej
Archív

Stránka