dnes je 14.6.2022

Input:

180/2014 Z.z., Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

180/2014 Z.z.
zákon
z 29. mája 2014
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
239/2014 Z.z.
17. 9. 2014
pozastavuje čl. III a IV
356/2015 Z.z.
9. 12. 2015
mení a dopĺňa § 16
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
69/2017 Z.z.
31. 3. 2017
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
73/2017 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 195a až § 195d
130/2017 Z.z.
31. 5. 2017
mení § 4
131/2017 Z.z.
31. 5. 2017
mení § 165, § 176, § 177, ruší pozastavené čl. III a IV
165/2017 Z.z.
1. 7. 2017
dopĺňa § novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 13 a poznámku pod čiarou
344/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
37/2019 Z.z.
19. 2. 2019
dopĺňa § 220a
413/2019 Z.z.
4. 12. 2019
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „voľby”).
§ 2
Zásady volebného práva
Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
§ 3
Právo voliť
Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach (ďalej len „volič”).
§ 4
Prekážky práva voliť
Prekážkou práva voliť je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
§ 5
Právo byť volený
Podmienky práva byť volený ustanovuje zákon v osobitných častiach.
§ 6
Prekážky práva byť volený
Prekážkou práva byť volený je
a) výkon trestu odňatia slobody,
b) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
§ 7
Volebné obvody
Volebné obvody ustanovuje zákon v osobitných častiach.
§ 8
Volebné okrsky
(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti (ďalej len „starosta obce”) volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.
(2) Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov.
(3) Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa volebné okrsky číslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označuje aj vtedy, ak je vytvorený len jeden volebný okrsok.
(4) Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre hlasovanie v referende poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa zriaďuje na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra”) osobitný volebný okrsok (ďalej len „osobitný okrsok”) a určuje sa volebná miestnosť.
§ 9
Stály zoznam voličov
(1) Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam”) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec”). Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.
(2) V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(3) O voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné