Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Materská škola

Telefónny kontakt: 056/ 67 97 158

 

 O NÁS...

  Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré poskytuje predprimárne vzdelávanie. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, morálnej, estetickej, telesnej aj intelektuálnej. 

Rozvojom schopností a zručností detí v MŠ sa utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Dieťa sa tu pripravuje na život v spoločnosti s ohľadom na individuálne a vekové osobitosti dieťaťa. 

Vzdelávací proces prebieha v súlade so školským vzdelávacím programom ISCED 0. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku 3-6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky ako jednotriedna škôlka. 

V škôlke pracujú

       -dvaja pedagogický zamestnanci :

        VIERA DANDÁROVÁ - riaditeľka škôlky

        Mgr. Viktória Bačová  - učiteľka 

 

      -dvaja nepedagogický zamestnanci : 

       Zlatka Sopková - vedúca školskej kuchyne a kuchárka

       Monika Szenczyová - upratovačka

    

Práva dieťaťa na vzdelanie, povinnosti zákonného zástupcu