Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2021

ZMLUVA o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

001/2022

85,00 EUR Osemdesiatpäť eura/mesiac

ZIKRA s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

Obec Dvorianky

28.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 2/2022

10,00 EUR Desť eur

A.S.A.-FURA, s.r.o.

Obec Dvorianky

27.12.2021

DOHODA číslo 21/45/054/663

023/2021

5 230,62 EUR Päťtisícdvestotridsaťeura 62 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

14.12.2021

DOHODA č. 21/45/012/9

021/2021

Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

10.12.2021

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 1/2021

005/2021

180,00 EUR Jedenstodvadsaťeura

Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.

Obec Dvorianky

07.12.2021

DOHODA č. 21/45/010/29

022/2021

0,00 EUR Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

12.11.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

020/2021

103,00 EUR Jedenstotri eura

Maroš Pahulák

Obec Dvorianky

12.11.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

019/2021

66,00 EUR Šesťdesiatšesť eura

Ján Macko

Obec Dvorianky

05.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11378/2020-4210-52028 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM-6/2019, v znení dodatku č. 1 z februára 2020, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 31/2020 dňa 14

018/2021

4 908,32 EUR štyritisícdeväťstoosem eur tridsaťdva centov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

03.11.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

017/2021

110,00 EUR Jedenstodesaťeura

Mgr. Slavomír Habura

Obec Dvorianky

06.10.2021

Poistná zmluva PZ č. 9127004316

016/2021

652,78 EUR Šestopäťdesiatdvaeura 78 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

13.08.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č-t- 0566797158

015/2021

14,00 EUR Štrnásť eura

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

13.08.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie

014/2021

19,99 EUR Devätnásťeura 99 centov

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

12.08.2021

Zmluva číslo 9140070669 - úraz, starostlivosť-úrazové poistenie

013/2021

16,01 EUR Šestnásťeura 1 cent

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

16.07.2021

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (A) č. 83-007-20 - Dodatok č. 1

83-007-20

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdva eura 51 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

03.06.2021

Zmluva-úrazové poistenie-aktivačná činnosť

012/2021

16,01 EUR Šestnásťeura 10 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

31.05.2021

DOHODA č. 21/45/054/220

011/2021

0,00 EUR Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

19.05.2021

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020

Príloha č. 2

0,00 EUR Nula eura

A.S.A.-FURA, s.r.o.

Obec Dvorianky

19.04.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

009/2021

Nula eura

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dvorianky

14.04.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

008/2021

700,00 EUR Sedemsto eura

Ing. Jozef Rešetár audítor, č. licencie 525

Obec Dvorianky

28.02.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezp.systému združ.naklad.s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov

007/2021

0,00 EUR Nula eura

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

21.01.2021

Zmluva č. 001/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

006/2021

3 500,00 EUR Tritisícpäťstoeura/tona bez DPH

FECUPRAL, spol s r.o.

Obec Dvorianky

14.01.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

002/2021

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

13.01.2021

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2021

001/2021

18,00 EUR Osemnásť eura s DPH

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

31.12.2020

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

004/2021 - Dodatok č. 1/2021

Nula eura

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: