Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.07.2020

Dodatok 4/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Dodatok 4/2020

187,20 EUR Jedenstoosemdesiatsedem eur 20 centov

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

29.07.2020

Dodatok 3/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

Dodatok 3/2020

12,00 EUR Dvanásť €

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

28.07.2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 83-007-20

83-007-20

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdva eura 51 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

14.07.2020

Splátkový kalendár k Zmluve o autokredite č. 1082034

022020

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvesto eura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

14.07.2020

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 1082034

012020

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvestoeura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

14.07.2020

Zmluva o autokredite č. 1082034

1082034

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvestoeura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

01.07.2020

Dodatok k zmluve

01

100,00 EUR Jedenstoeura/mesiac

ZIKRA s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

Obec Dvorianky

18.06.2020

Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru č. 7/2020

7-2020

2 520,00 EUR Dvetisícpäťstodvadsaťeura

REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

Obec Dvorianky

08.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva z 08.06.2020

9,60 EUR Deväťeur 60 centov

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

02.06.2020

Darovacia zmluva

01-2020

1,00 EUR Jedno euro

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Obec Dvorianky

25.03.2020

DOHODA č 20/45/054/143 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu

20/45/054/143

7 044,39 EUR Sedemtisícštyridsaťštyrieura 39 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

03.03.2020

ZMLUVA č. 3 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2020

03-2020

350,00 EUR Tristopäťdesiateura

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dvorianky

Obec Dvorianky

03.03.2020

ZMLUVA č. 2 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2020

02-2020

300,00 EUR Tristo eura

ZO Slovenský zväz záhradkárov Dvorianky

Obec Dvorianky

03.03.2020

ZMLUVA č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2020

01-2020

500,00 EUR Päťsdtoeura

Parobci z Dvorianok

Obec Dvorianky

26.02.2020

Dodatok č. 1-2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1-2020

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

24.02.2020

Zmluva č. HM-005-2020-300 na užívanie odvodňovcieho kanála

HM-005-2020-300

300,00 EUR Tristoeura ročne

Hydromeliorácie, štátny podnik

Obec Dvorianky

30.01.2020

Dohoda- "Cesta a trh práce 3"-Opatrenie č. 2

20-45-054-5

7 044,39 EUR Sedemtisícštyridsaťštyrieura 39 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

21.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/2020

33,00 EUR Tridsaťtrieura s DPH/mesiac

PP PROTECT s.r.o.

Obec Dvorianky

09.01.2020

ZMLUVA o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

012020

15,00 EUR Pätnásťeura za kontajner v objeme 20l

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

02.01.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združ.nakl.s odpadmi z obalov

DODATOK č- 3-2020

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

31.12.2019

ZMLUVA o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

012020

100,00 EUR Jedenstoeura mesačne

ZIKRA s.r.o.

Obec Dvorianky

27.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

9923695560

19,99 EUR Devätnásťeura 99 centov

Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s.

23.12.2019

DOHODA č. 19-45-010-72 uzatvorená podľa §10 ods.3,. ods. 11 a násl. zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platom znení

19-45-010-72

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

09.12.2019

DOHODA č. 19-45-012-46

19-45-012-46

1,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

02.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

89415818-4-7

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: