Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2020

Zmluva č. HM-005-2020-300 na užívanie odvodňovcieho kanála

HM-005-2020-300

300,00 EUR Tristoeura ročne

Hydromeliorácie, štátny podnik

Obec Dvorianky

30.01.2020

Dohoda- "Cesta a trh práce 3"-Opatrenie č. 2

20-45-054-5

7 044,39 EUR Sedemtisícštyridsaťštyrieura 39 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

21.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/2020

33,00 EUR Tridsaťtrieura s DPH/mesiac

PP PROTECT s.r.o.

Obec Dvorianky

09.01.2020

ZMLUVA o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

012020

15,00 EUR Pätnásťeura za kontajner v objeme 20l

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

02.01.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združ.nakl.s odpadmi z obalov

DODATOK č- 3-2020

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

31.12.2019

ZMLUVA o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

012020

100,00 EUR Jedenstoeura mesačne

ZIKRA s.r.o.

Obec Dvorianky

27.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

9923695560

19,99 EUR Devätnásťeura 99 centov

Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s.

23.12.2019

DOHODA č. 19-45-010-72 uzatvorená podľa §10 ods.3,. ods. 11 a násl. zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platom znení

19-45-010-72

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

09.12.2019

DOHODA č. 19-45-012-46

19-45-012-46

1,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

02.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

89415818-4-7

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

31.10.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber-firmy a orgánizácie

31102019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeura

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Dvorianky

11.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07/2019 o odb.pomoci pre výkon správy majetku verej.kanal.a ČOV

Dodatok č. 1

2 826,14 EUR Dvatisícosemstodvadsaťšesťeura 14 centov

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

07.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o úvere číslo 000565/CORP/2019

Dodatok č. 1

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

06.10.2019

Poistná zmluva

9127003703

539,44 EUR Pästotridsaťdeväťeura 44 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

04.10.2019

Detské ihrisko Dvorianky

ZMLUVA O DOELO

8 916,80 EUR Osemtisícdeväťstošestnásťeura 80 centov

PLAYSYSTEM, s.r.o.

Obec Dvorianky

04.10.2019

Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 83/003/18

8300318

86 332,07 EUR Osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

03.10.2019

DOHODA o vydaní a vyplnení biankozmenky číslo : 000565A/CORP/2019

Dohoda o vydaní a vyplnení biankozmenky číslo 0005

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

03.10.2019

ZMLUVA o úvere číslo: 000565/CORP/219

ZMLUVA o úvere číslo: 000565/CORP/2019

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

26.09.2019

ZMLUVA č. D2019091739 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania ceritikátov

ZMLUVA č. D2019091739

0,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorianky

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201911212

201911212

0,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorianky

09.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2019

1

0,00 EUR

MIRATO s.r.o.

Obec Dvorianky

28.08.2019

DOHODA č. 19/45/52A/231 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťou formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

DOHODA číslo 19/45/52A/231

638,52 EUR Šestotridsaťosem eura 52 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

20.08.2019

Zmluva č. 1-2019-Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade

1-2019

18 278,83 EUR Osemnásťtisícdvestosedemdesiatosemeura 83 centov

MIRATO s.r.o.

Obec Dvorianky

15.08.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZA

Dodatok č. 2

0,00 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

13.08.2019

Čiastočná rekonštrukcia kuchyne materskej školy

ZMLUVA o dielo č. 2906

7 804,56 EUR Sedemtisícosemstoštyrieura 56 cetov

Stavoservis s.r.o. Trebišov

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: