Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

26.07.2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

514/2019

8 400,00 EUR Osemtisícštyristo eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

22.07.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

620/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatiáciu

Obec Dvorianky

18.07.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

11.07.2019

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

868 282,47 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

03.07.2019

Mandátna zmluva

1

700,00 EUR Sedemto eura

Peter Šandor

Obec Dvorianky

20.06.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

DODATOK č. 3

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesioatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

20.06.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

Č. 2

Neuvedené

Obec Dvorianky

Pôdohospodárska platobná agentúra

30.05.2019

DOHODA č. 19-45-054-227

DOHODA č. 19-45-054-227

10 545,60 EUR Desaťtisícpäťstoštyridsaťpäťeura 60 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

28.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 2

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesiatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

17.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019 - 1-2019

01-2019

300,00 EUR Tristo eura

ZO Slovenský zväz záhradkárov Dvorianky

Obec Dvorianky

17.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019 - 3-2019

3-2019

400,00 EUR Štyristoeuro

Parobci z Dvorianok

Obec Dvorianky

17.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019

2-2019

300,00 EUR Tristo eura

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dvorianky

Obec Dvorianky

15.04.2019

Zmluva o dielo č. 4905.5060017MZA uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZ

859 599,58 EUR Osemstopäťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatdeväťeura 58 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

01.04.2019

Zmluva o dielo č. 07-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV

07-2019

2 551,10 EUR Dvatisícpäťstopäťdesiatjeden euro 10 centov/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

01.04.2019

Zmluva o dielo č. 06-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

06-2019

540,00 EUR Päťstoštyridsať eura/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

21.03.2019

Dohoda č. 19-45-012-10 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19-45-012-10

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

08.03.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.6.2016

Dodatok 2

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

27.02.2019

DOHODA č. 19/45/054/72

19/45/054/72

4 210,44 EUR Štyritisícdvestodesaťeura 44 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

26.02.2019

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256

1 375,55 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeura 55 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

01.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeura/mesiac

PP PROTECT s.r.o.

Obec Dvorianky

01.02.2019

Zmluva o odbere a zneškodňovaní kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd

2019

0,00 EUR

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

16.01.2019

Dodatok k zmluve č. 15/2015

Dodatok k zmluve č. 152015

3 180,00 EUR Jedentisícjedenstoosemdesiat eura

Dankaninová Drahoslava

Obec Dvorianky

09.01.2019

DOHODA č. 15/45/010/76 uzatvorená podľa §10 ods. 3 ods. 11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

15/45/010/76

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

08.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: