Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.12.2018

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406603092

2406603092

44,50 EUR Štyridaťštyri eura 50 centov

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

21.12.2018

DOHODA číslo 18/45/52A/256 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

18/45/52A/256

1 375,55 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeura 55 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

20.12.2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologického rozložiteľného odpadu

Zmluva

15,00 EUR Pätnásť eura bez DPH/ 1 kontajner 20 l

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

19.12.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o úvere číslo: 000258/CORP/2017

00258CORP2017

889 448,48 EUR Osemstoosemesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťosem eura 48 centov

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

06.12.2018

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy /A/ č. 83-003-18

ZMLUVA č. 83-003-18

86 332,07 EUR Osemdesiatšesťtisívctristotridsaťdva eura 7 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

29.10.2018

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

Zmluva

100,00 EUR Jedenstoeur

ZIKRA s.r.o.

Obec Dvorianky

10.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZMLUVA Č.074KE220082

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdvaeura 51 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

20.09.2018

Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 4-2018

4-2018

6 250,80 EUR Šesťitisícdvestopäťdesiateura 80 centov

NOVA TRAINING, s.r.o.

Obec Dvorianky

24.08.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva

86 332,07 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

30.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR a eritikáte SSL

BAL-11-7-2018-SK

395,00 EUR Tristodeväťdesiatpäť eura bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dvoriany

18.07.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky

Zmluva o dielo

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eura

Projekty EÚ, s.r.o.,

Obec Dvoriany

04.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

340,67 EUR

Občania obce

Obec Dvorianky

25.05.2018

Zmluva o dielo uzavretá v súlade s ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva č. 07/2018

99,00 EUR Deväťdesiatdeväť eura

MAHUT Group s.r.o.

Obec Dvorianky

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dvorianky

11.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 072KE130052

86 332,07 EUR osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdva EUR a sedem eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

10.04.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.1

1,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

30.01.2018

Zmluva č. 31/I/2018 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

31/I/2018

990,00 EUR

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Obec Dvorianky

29.01.2018

DOHODA č. 18/45/054/5

DOHODA č. 18/45/054/5

7 773,12 EUR Sedemtisícsedemstosedemdesiattri eura 12 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

19.12.2017

Dodatok č.1 k zmluve o úvere číslo: 000258/CORP/2017

č. 000258/CORP/2017

889 448,48 EUR

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

18.12.2017

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

36596507

18,00 EUR Osemnásť eura

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality zo ŠR SR na rok 2017

ZMLUVA č. 023452/2017

5 000,00 EUR Päťtisíc eura

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

Obec Dvorianky

29.11.2017

Zmluva o dielo č. 2911DV_2017

2911DV-2017

102 762,18 EUR Jedenstoldvatisícsedemstošesťdesiatdva eura 18 centov

NOVICOM s.r.o.

Obec Dvorianky

20.07.2017

Zmluva o úvere

000258/CORP/2017

889 448,48 EUR

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

26.06.2017

Zmluva o dielo č. 4907.7060034VVA

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.4907.7060034VVA

82 710,32 EUR Osemdesiatdvatisícsedemstodesať eura 32 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

26.06.2017

Zmluva o dielo č. 4907.7060034VVA

4907.7060034VVA

82 710,32 EUR Osemdesiatdvatisícsedemstodesať eura 32 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: