Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.07.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky

Zmluva o dielo

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eura

Projekty EÚ, s.r.o.,

Obec Dvoriany

04.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

340,67 EUR

Občania obce

Obec Dvorianky

25.05.2018

Zmluva o dielo uzavretá v súlade s ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva č. 07/2018

99,00 EUR Deväťdesiatdeväť eura

MAHUT Group s.r.o.

Obec Dvorianky

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dvorianky

11.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 072KE130052

86 332,07 EUR osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdva EUR a sedem eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

10.04.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.1

1,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

30.01.2018

Zmluva č. 31/I/2018 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

31/I/2018

990,00 EUR

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Obec Dvorianky

29.01.2018

DOHODA č. 18/45/054/5

DOHODA č. 18/45/054/5

7 773,12 EUR Sedemtisícsedemstosedemdesiattri eura 12 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

19.12.2017

Dodatok č.1 k zmluve o úvere číslo: 000258/CORP/2017

č. 000258/CORP/2017

889 448,48 EUR

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

18.12.2017

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

36596507

18,00 EUR Osemnásť eura

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality zo ŠR SR na rok 2017

ZMLUVA č. 023452/2017

5 000,00 EUR Päťtisíc eura

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

Obec Dvorianky

29.11.2017

Zmluva o dielo č. 2911DV_2017

2911DV-2017

102 762,18 EUR Jedenstoldvatisícsedemstošesťdesiatdva eura 18 centov

NOVICOM s.r.o.

Obec Dvorianky

20.07.2017

Zmluva o úvere

000258/CORP/2017

889 448,48 EUR

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

26.06.2017

Zmluva o dielo č. 4907.7060034VVA

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.4907.7060034VVA

82 710,32 EUR Osemdesiatdvatisícsedemstodesať eura 32 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

26.06.2017

Zmluva o dielo č. 4907.7060034VVA

4907.7060034VVA

82 710,32 EUR Osemdesiatdvatisícsedemstodesať eura 32 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

26.06.2017

Dohoda č. 63/2017/§54-CnTP-A3

DOHODA č. 63/2017/§54-CnTP-A3

7 044,36 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

22.06.2017

DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

DODATOK č. 1

889 448,48 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

22.06.2017

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

889 448,48 EUR osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdva EUR a sedem eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

26.05.2017

Podpora vytvárania pracovných miest

DOHODA

7 117,21 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

12.05.2017

Zmluva č. ZM2013980 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov č 185/2015 Z.z.

ZM2013980

240,00 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Dvorianky

28.03.2017

Dohoda č. 17§50jNS 2017NP PZVAOTP-2

DOHODA

8 453,16 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

09.03.2017

Zmluva o dielo č. 01/2017/StP

01/2017/StP

15 583,80 EUR Pätnásťtisícpäťstoosemdesiattri Eur a 80 centov

NAJ-STAV s.r.o.

Obec Dvorianky

21.12.2016

Vybudovanie detského irhiska

Zmluva

10 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

15.11.2016

Dohoda č. 25/§50j/NS/2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda č. 25/§50j/NS/2016/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

03.10.2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

889 448,48 EUR Osemstoosemesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťosem eura 48 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: