Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dvorianky

Vyhlásenie „VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DVORIANKY“.

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Obec Dvorianky

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DVORIANKY“

 

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/VII/2015 zo dňa 31. 07. 2015.

 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na čiastočný úväzok – 8 hodín mesačne .

 

S podmienkami výberového konania sa môžete oboznámiť v prílohe.

 

 

Andrej Marcin

starosta obce

 

 

 

 

 

 

OBEC DVORIANKY

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DVORIANKY

 

V súlade s § 18a ods. 2/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v

zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach č. 29/VII/2015 zo dňa 31. 07. 2015.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvorianky zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 09. 09. 2015 do 18.00 hod. na Obecnom úrade, Lipová 79/1, Dvorianky, PSČ 076 62 v uzavretej obálke, označenej

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ , „NEOTVÁRAŤ!“

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 09. 2015 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Dvoriankach.

Požiadavky:

− ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

− súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

− úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

− profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

− výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

− znalosť základných noriem samosprávy

− účasť na výberovom konaní dňa 25. 09. 2015 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Dvoriankach.

Všeobecné podmienky:

− úväzok hlavného kontrolóra bude 8 hodín mesačne

− hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť

zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti 2x ročne

− funkcia hlavného kontrolóra nie je zlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného

zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

− vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

− nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných

právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

− účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

− príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

− správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov

a dotácií

− hospodárenie s finančnými prostriedkami

− plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce

− dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

− tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

− opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce. Vypracúva odborné stanoviská:

− k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

− možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

− výsledky kontroly s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému

zastupiteľstvu

− zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

 

Zverejnené na:

www.obecdvorianky.sk

vývesnej tabuli obce

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad Dvorianky, č.t. 056/6797120

Dátum vloženia: 3. 8. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2015 0:00
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď na tela Páne prší, býva málo orechov.

Dôležité telefónne čísla

l

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Na návšteve Červeného kríža

Mapa

TRIEDENIE ODPADU