Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 4. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

009/2021

Nula eura

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dvorianky

14. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

008/2021

700,00 EUR Sedemsto eura

Ing. Jozef Rešetár audítor, č. licencie 525

Obec Dvorianky

28. 2. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezp.systému združ.naklad.s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov

007/2021

0,00 EUR Nula eura

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

21. 1. 2021

Zmluva č. 001/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

006/2021

3 500,00 EUR Tritisícpäťstoeura/tona bez DPH

FECUPRAL, spol s r.o.

Obec Dvorianky

14. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

002/2021

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

13. 1. 2021

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2021

001/2021

18,00 EUR Osemnásť eura s DPH

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

31. 12. 2020

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

004/2021 - Dodatok č. 1/2021

Nula eura

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

31. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

003/2021

83,33 EUR Osemdesiattrieura 33 centov

ZIKRA s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

Obec Dvorianky

23. 12. 2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

2020

0,00 EUR Nula eura

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Dvorianky

14. 12. 2020

DOHODA č. 20/45/010/61 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/45/010/61

0,00 EUR Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

14. 12. 2020

DOHODA č. 20/45/012/30 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č. 20/45/012/30

Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

4. 11. 2020

DOHODA č. 20/45/54X/11 o poskytnutí finan.príspevku na podporu vytvárania prac.miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č. 3

20/45/54X/11

3 099,54 EUR Tritisícdeväťdesiatdeväťeura 54 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

15. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2863

11 500,00 EUR Jedenásťtisícpäťstoeura

Ministerstvo financií SR

Obec Dvorianky

7. 10. 2020

Poistná zmluva PZ č. 9127004089

010/2021

614,98 EUR Šestoštrnásťeura 98 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

10. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí nebytového priestoru zo dňa 11.09.2020

11092020

0,00 EUR Nula eura

Cirkevná spojená škola, org. zložka ZUŠ sv. Cecílie

Obec Dvorianky

8. 9. 2020

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa §536 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

4905.0062071VVA

16 636,54 EUR Šestnásťtisícšestotridsaťšesťeura 54 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

27. 8. 2020

ZMLUVA o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc

001520

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeura/mesiac

JWTS, s.r.o.

Obec Dvorianky

29. 7. 2020

Dodatok 4/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Dodatok 4/2020

187,20 EUR Jedenstoosemdesiatsedem eur 20 centov

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

29. 7. 2020

Dodatok 3/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

Dodatok 3/2020

12,00 EUR Dvanásť €

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

28. 7. 2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 83-007-20

83-007-20

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdva eura 51 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

14. 7. 2020

Splátkový kalendár k Zmluve o autokredite č. 1082034

022020

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvesto eura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

14. 7. 2020

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 1082034

012020

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvestoeura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

14. 7. 2020

Zmluva o autokredite č. 1082034

1082034

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvestoeura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

1. 7. 2020

Dodatok k zmluve

01

100,00 EUR Jedenstoeura/mesiac

ZIKRA s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

Obec Dvorianky

18. 6. 2020

Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru č. 7/2020

7-2020

2 520,00 EUR Dvetisícpäťstodvadsaťeura

REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 187

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dôležité telefónne čísla

l

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Certifikát k Vianočnej pošte

Mapa